Кистозни болести на бъбреците

Кистозни болести на бъбреците

“Кистозни болести на бъбреците”

проф. д-р В. Тодоров

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-190-8

 

Анотация:

Поликистозните болести на бъбреците са разнородна група от увреждания, характеризиращи се най-общо с формиране и нарастване по брой и по размер на кисти, произхождащи от различни части на нефрона (най-често от тубулите). Човешките поликистозни бъбречни болести по-често са генетично детерминирани и се унаследяват автозомно-доминантно или автозомно-рецесивно, а някои от тях нямат наследствен характер и се определят като придобити.

С развитието на молекулярната генетика през последните три десетилетия се отбелязва значителен напредък по отношение на изясняване на генетичната характеристика на повечето наследствени кистозни нефропатии. Най-голям е напредъкът по отношение на автозомната доминантна бъбречна поликистозна болест. Вече се разграничават генетичните и свързаните с тях фенотипни варианти на различните болести. Едновременно с това продължават и проучванията, касаeщи патогенетичните механизми на кистозното формиране и развитие. Правят се опити да се определят по-точно генотипно-фенотипните зависимости. Данните от тези анализи не са еднакви за различните части на света.