Икономика на здравеопазването

Икономика на здравеопазването

“Икономика на здравеопазването”

доц. Надя Велева

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-194-6

 

Анотация:

Представената монография „Икономика на здра-веопазването” е посветена главно на същностни въпроси за предмета, методите, законите на търсене и предлагане, пазарни-те и непазарни механизми, финансиране, анализи и оценки и чо-вешки ресурси в здравеопазването, необходими като квинтесен-ция на една от специализираните научни дисциплини със същото наименование (икономика на здравеопазването) в учебно-образователния модел на специалностите „Управление на здравните грижи”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, на специализантите по икономика на здравеопазването и други в МУ - Плевен.