Причинители на анаеробните инфекции в интензивно отделение – кратка микробиологична характеристика и лечение

Причинители на анаеробните инфекции в интензивно отделение – кратка микробиологична характеристика и лечение

„ПРИЧИНИТЕЛИ НА АНАЕРОБНИТЕ ИНФЕКЦИИ В ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ – КРАТКА МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ“
Под редакцията на: Проф. д-р Радко Радев, д.м.н
Книга
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-230-1

Анотация:

Анаеробната инфекция заема особено място в структурата на хирургическите заболявания и е сериозен проблем в съвременната хирургия.

В течение на последните две десетилетия беше разработена клинична класификация на анаеробните инфекции в хирургията. Независимо от достиженията в това направление открит остава въпроса за бързата микробиологична диагностика за идентифициране на анаеробния причинител и диагнозата буквално се базира на опита, квалификацията и професионализма на хирурга.

Актуални и малко изучени остават въпросите за диагностиката на анаеробния сепсис, който се характеризира с висока смъртност. Настоящата работа е посветена на изучаването и анализирането на микробиологичната характеристика и лечението на анаеробната инфекция.