Учебник по патоанатомия

Учебник по патоанатомия

„УЧЕБНИК ПО ПАТОАНАТОМИЯ“
Под редакцията на: Проф. д-р С. Поповска, дмн
Доц. д-р Е. Маринов, дм
Учебник за студенти от специалност „Фармация“
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-236-3

Анотация:

Учебникът е предназначен за обучение на студентите по Фармакология на Медицинските университети по дисциплината Патологична анатомия.

Общата патология е основна медицинска дисциплина за запознаване с основните патологични процеси и техните клинични прояви за разбиране на клиничните дисциплини и Клиничната патология. В рамките на Общата патология са разгледани основни патологични процеси - клетъчни увреждания, циркулаторни нарушения, възпалениие, компенсаторно-възстаповителни процеси, тумори и малформации.

Специално внимание е отделено на т.н. Лекарствена патология и промените под въздействието на околната среда.

В Клиничната патология са разгледани най-често срещаните и социално значими заболявания на някои системи като сърдечносъдовата, дихателната, храносмилателната, отделителната, ендокринната и женската полова системи.

Отделено е внимание на клиничните корелации, както при общите патологични процеси, така и при Клиничните болести.

Теоретичният материал е богато илюстриран с подходящи фигури.

Това е първо издание на Катедрата по Патологоанатомия при Медицинския факултет на Медицински Университет Плевен. Очакваме вашите отзиви, критики и препоръки.