МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

„МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА“
РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ И РАБОТНА ТЕТРАДКА
Автор: Проф. Маргарита Александрова, д.б.н.
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-245-5

Анотация:
Медицинската физика, като дял от приложната физика, използва физични закони и принципи за превенция, диагностика и лечение на заболявания. След откриването на рентгеновите лъчи и радиоактивността, медицинската физика се превърна в катализатор за развитието на съвременната медицина. Прилагането на законите на теоретичната и приложната физика в биологията, физиологията и медицината цели разработването на терапевтични средства и подходи, които да помогнат на хората да бъдат по-здрави и да живеят по-дълго. Въпреки че човешкият организъм като цяло е уникален, много от протичащите в него процеси могат да бъдат обяснени от физична гледна точка. Живите организми са сложни системи, но те се управляват от физични закони на всички нива на организация. За последните сто години са проведени множество биологични научни проучвания с цел изясняване на функционирането на живата система с помощта на фундаменталните закони на физиката. Няма област от биологията, където законите на физиката да са неприложими.
Ръководството е предназначено за студенти по медицина и фармация, за които е задължително да познават базовите принципи на физиката, химията и биологията.