ТЕСТОВЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Боряна Русева, д.м.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-205-9

Учебното помагало е предназначено да подпомогне студентите от ОКС „бакалавър” и „професионален бакалавър” на МУ – Плевен в подготовката им за изпита по физиология. То съдържа тестови МИНК (минимално изискуемо ниво на компетентност) въпроси и техните отговори, които акцентират върху най-важните знания по физиология от всеки тематичен раздел. Въпросите са фокусирани върху основните механизми на функциониране на органите и системите на човешкия организъм, нормални стойности на жизненоважните параметри и принципите на тяхната регулация. Поради тази причина учебното помагало с тестови въпроси по физиология е полезно не само за успешното полагане на семестриалния изпит по физиология, но и за бъдещата им  работа в клинични условия.