СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

Автори: Проф. Д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.; доц. д-р Гена Грънчарова, д.м.

Учебник

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-216-5

Анотация:

В настоящия учебник е отразено съдържанието на основните тематични единици от учебните програми по социална медицина за образователно-квалификационните степени „Магистър“, Бакалавър” и „Професионален бакалавър” от професионалните направления „Медицина“, „Обществено здраве” и „Здравни грижи”. Учебникът е подходящо помагало също за учебните дисциплини „Епидемиология на здравето“, „Медицинска социология”, „Промоция на здравето”, “Здравно законодателство”, „Глобални тенденции на общественото здраве”, „Демографска и социална статистика”, изучавани в учебните планове на специалностите „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве”, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант”, „Социални дейности”, „Помощник фармацевт”, както и за подготовка за конкурсните изпити за прием в специалността „Управление на здравните грижи”.

В шестото издание са преработени и допълнени всички глави: извършено е оптимизиране на структурата на отделните раздели, актуализирани са всички демографски данни и данните за глобалните проблеми на хроничните неинфекциозни заболявания и  на заразните заболявания; отразени са новите здравни стратегии и политики на ООН и СЗО; преработена е съществено първата глава, въвеждаща в същността на социалната медицина; преработен е разделът по здравно законодателство; внесени са много други промени, които правят учебния материал по-достъпен за различните образователни нива на студентите и другите ползватели.