РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

Авторски колектив,  под редакцията на: Доц. д-р Христина Хиткова, д.м.

Учебно ръководство

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-219-6

Анотация:

Предлаганото ръководство е разработено съобразно учебниrте планове и програми по дисциплината Микробиология за медицински лаборанти и студенти-бакалаври от други специалности. То има за задача да даде базисна практическа подготовка на студентите по отношение на основните дейности, извършвани в диагностичните микробиологични лаборатории. В него са отразени класически и съвременни методи за диагностика на бактериалните инфекции.

Ръководството е богато онагледено, което ще подпомогне студентите в тяхната теоретична и практическа подготовка. В написването му участват преподаватели, провеждащи практически занятия и учебни практики по Микробиология в Медицински колеж при Медицински университет– Плевен.