Химия за студенти по медицина

Химия за студенти по медицина

“Химия за студенти по медицина”
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-017-4

Анотация:

Учебникът “Химия за студенти по медицина” е съобразен с действащата програма за обучение на студенти по медицина, целяща засилване на професионалната насоченост и приложният аспект на химията като фундаментална учебна дисциплина. Той може да се използва от студентите от всички медицински вузове у нас.
Необходимостта от учебник по химия се определя от настъпилите промени в програмите по химия в гимназиалния курс и непрекъснато променящия се състав на обучаваните студенти, български и чуждестранни, които са с различна степен на подготовка.
Учебникът е резултат от моя дългогодишен преподавателски опит при обучението на студенти химици и медици. Участието ми като лектор в задължителни, алтернативни и факултативни лекционни курсове ми предоставиха възможност да използвам свой подход при поднасянето и изясняването на разглеждания материал, съобразявайки се с опита на други лектори и използвайки много наши и чуждестранни източници с подобно предназначение.
Тъй като книгата е предназначена за студенти от първи курс, изучаващи химия в твърде ограничен хорариум за кратък период от време, се стремях да изложа материала в къса и разбираема форма, без включването на много фактология и справочни характеристики от енциклопедичен характер. Практиката потвърждава моята убеденост, че студентите по медицина, след като разберат и усвоят основната идея, могат “да четат и между редовете” и са в състояние да изясняват много от възникналите пред тях проблеми самостоятелно. Някои от въпросите са разработени по-подробно с цел предоставяне на възможност за самоподготовка, а към други да се обръщат по време на целия курс на обучението си.
Основната задача на курса по химия е решена чрез разглеждането на някои основни въпроси от обща химия, физикохимия, аналитична и органична химия със следните надстроечни елементи на познанията:
- разглеждане на теоретичните основи на строежа и реакционната способност на химичните съединения;
- натрупване на знания за закономерностите в химичното поведение на основните класове органични съединения и то в тясна връзка с техния строеж;
- изработване у бъдещия лекар на химично мислене и умение да се ориентира в класификацията, строежа и свойствата на големия брой органични съединения и на тези, използвани като лекарствени средства;
- демонстриране на сходството между закономерностите при простите реакции и тези при сложните процеси в живите системи.
Натрупаните знания ще се използват при редица други дисциплини: биохимия и патобиохимия, биофизика, молекулярна биология, нормална и патологична физиология, молекулярна фармакология и др.
За медицинската наука особено значение имат общите теоретични постановки, закономерности и изводи на химията, като съвременна основа за разбиране и овладяване на сложните биохимични процеси в организма. Поради това практическото изпълнение на повечето задачи на биохимията, клиничната лаборатория, хигиената, токсикологията и на редица други специализирани лаборатории се основава на методите на химията. С това химията е свързана с решаването на важни въпроси от медицината и практическото здравеопазване.