Избрани глави от гинекологичната практика - I том

Избрани глави от гинекологичната практика - I том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- І том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-031-Х(т.1)

Анотация:

В първи том на тази книга са представени някои от най-актуалните проблеми в гинекологията. Събрани са теоретичните познания и практическите умения на група специалисти акушер-гинеколози с многогодишен клиничен опит. Книгата е предназначена за широк кръг читатели – студенти, стажант-лекари, общо-практикуващи лекари, но най-вече за специализиращи лекари в акушерството и гинеко-логията и млади специалисти акушер-гинеколози.