Медицинска етика - Първо издание

Медицинска етика - Първо издание

 

“Медицинска етика” - учебник за студенти по медицина
с автори: доц. д-р Г. Грънчарова, д-р С. Александрова, доц. д-р А. Велкова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-003-4

Анотация:


Настоящето учебно пособие „Медицинска етика” е предназначено за студентите от различните специалности на професионалните направления „Медицина”, „Обществено здраве” и „Здравни грижи”, по които се провежда обучение в Медицински университет – Плевен. В него е отразено съдържанието на пълния курс по медицинска етика съгласно конкретните учебни планове. В зависимост от планирания хорариум на дисциплината „Медицинска етика” в отделните специалности лекционното съдържание и предвидените за анализ етични казуси по време на семинари могат да варират, като значителна част от материала се предвижда и за самостоятелна работа на студентите.
Учебните програми за отделните специалности са докладвани от автора на учебника и са получили висока оценка на семинар по линия на ЮНЕСКО, организиран от Департамента по етика на науката и технологиите и проведен през м. ноември 2005 г. в гр. Сплит, Хърватска, по хармонизирането на преподаването по медицинска етика в страните от Централна и Източна Европа с това в Западноевропейските и други развити страни. Впоследствие всички наши учебни програми са включени в базите данни на Глобалната Етична Обсерватория към ЮНЕСКО (GEOBs).
В подготовката на настоящето учебно пособие са отразени новите тенденции в развитието на етичното познание и практика през последните десетилетия в Европа и в света, новите виждания и документи на Световната медицинска асоциация по различни етични проблеми. Това несъмнено превръща предлагания учебник по медицинска етика във важен източник на етични познания, които да подпомогнат здравните професионалисти в справянето им със съвременните предизвикателства в развитието на медицинската наука и практика.

Учебникът може да служи като ценно помагало не само за обучаващите се, но и за практикуващите лекари, ръководни здравни кадри и други здравни професионалисти.
Aприл 2007 г.