Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом - второ преработено и допълнено издание

Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом - второ преработено и допълнено издание

 

“Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом”
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р Гр. Горчев, д.м.н. проф. д-р В. Димитров, д.м.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-071-0

Анотация:

Главното достойнство на предлагания труд е, че дава един написан с голяма вещина и компетентност подход към въпросите за лимфната дисекция при споменатите видове рак. Всяка глава разглежда отделна локализация на туморния процес и е изградена в последователност, позволяваща да се представят анатомията и физиологията на лимфната система на региона, начините и честотата на лимфното метастазиране и неговата диагностика.
Както и в предното издание така и сега авторският колектив се е стремил да отрази многообразието на проблема „лимфна система и рак” и на практическите решения при оперативното му третиране като се откроят доминиращите съвременни хирургични стандарти.
През изминалите четири години българската медицинска общественост стана свидетел на активизиране на научните търсения и изяви свързани с лимфната система при онкологичните заболявания и ние се чувстваме задължени успоредно с новостите в световен мащаб да отделим и на националните постижения заслуженото внимание.