Компютърни информационни технологии - Част втора

Компютърни информационни технологии - Част втора

Компютърни информационни технологии
Част втора
Приложение на компютрите за офис автоматизация
© Доц. д-р Георги Цанев
Българска, трето допълнено издание
Формат 60/84/16
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
© Издателство АСТАРТА, 2009
ISBN 978-954-350-023-1

Анотация:

Пособието е втора част от поредицата „Компютърни информационни технологии”. То е подготвено в два в раздела и в него се представят въпроси свързани с методологията и програмното осигуряване при използване на компютрите в офис автоматизацията.
В първият раздел се акцентира на същността на компютърната офис автоматизация, основните дейности в нея и разпространените приложения за нейното осъществяване. Основно внимание е обърнато на масово използваните програмни пакети за офис автоматизация и най-вече на пакета на Майкрософт MS Office. Разгледани са различните версии на пакета и особеностите в тях. Съществената част от материала в този раздел е посветен на компютърната текстообработка. Обърнато е особено внимание на методологията в подготовката на текстови документи, назначаване на техните параметри и форматирането им. В основата на изложението достъпно и разбираемо е представен потребителския интерфейс, инструментариума и възможностите на текстообработващата програма Word. Разгледани са също въпросите със страниране на документите и подготовката им за печат.
Във вторият раздел се разглеждат други основни приложения от състава на интегрираните пакети за офис автоматизация. Основно място тук намират принципите и методологията при използване на електронните таблици и компютърните презентации. Разглежда се потребителския интерфейс и най-широко използваните възможности на програмите за работа с електронни таблици и компютърни презентации. Накратко са представени и основните услуги в Интернет мрежите.
Пособието е предназначено за студенти от всички специалности, където е предвидено изучаване на компютърна офис автоматизация. То може също да се използва от докторанти и специализанти, тъй като в по-голямата си част въпросите имат методологичен характер. Освен за студенти, представеният материал може успешно да се ползва в самостоятелната подготовка на потребителите, както и в различните квалификационни курсове от направлението на компютърни информационни технологии и компютърната офис автоматизация.

Доц. инж. Г. Цанев
декември 2009 г.