Химия за студенти по медицина – ІІІ издание

Химия за студенти по медицина – ІІІ издание

“Introduction to inorganic chemistry”- for students of the English language preparatory course
Автори: доц. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-076-5

Анотация:

Три са основните причини за подготовката на трето издание на учебника “ХИМИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА”:

  • повишеният брой на обучаваните студенти в Медицински университет - Плевен;
  • използването на учебника от студенти от другите Медицински университети в страната;
  • проявеният интерес от ученици от средните училища, обучавани в паралелки със засилено обучение по химия.

Новото издание на учебника представлява преработено, коригирано и допълнено издание.
Включени са примерни тестови въпроси, свързани с основни тематични единици от неорганичната и физикохимичната част на учебната програма. Подобни въпроси са използвани за проверка усвояването на преподавания лекционен материал по време на учебния семестър. Много добре справилите се студенти с тестовете и колоквиумите по лекционния материал се освобождават от част от изпитннте въпроси. Смятам, че използваната досега система действа стимулиращо при усвояването на големия по обем материал за сравнително къс период от време. След примерните тестови въпроси са посочени верните отговори само на тези, при които студентите най-често допускат грешки.