Компютърни информационни технологии - Част първа

Компютърни информационни технологии - Част първа

Компютърни информационни технологии
Част първа
Основи на компютрите и операционни системи
© Доц. д-р Георги Цанев
Българска, второ допълнено и преработено издание Формат 60/84/16
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
© Издателство АСТАРТА, 2008
ISBN-10: 954-8324-94-6
ISBN-13: 978-954-8324-94-6

Анотация:

Представеното пособие е в два раздела и в него се представят въпроси свързани с основите на персоналните компютри, компютърните архитектури, операционните системи, файловата структура и операциите с файлове.
В първият раздел, с достъпни изразни средства, включващи схеми, фигури и много примери са представени общите принципи и средствата за автоматизираната обработка на информацията. Тук доста подробно са разгледани теоретичните постановки по представянето на информацията на различните нива на използване в компютрите и единиците за нейното измерване. Изяснена е архитектурата на персоналните компютри и основните блокове, включени в нея. В представеният материал доста подробно се дискутират въпросите, свързани с основните характеристики на персоналните компютри, тяхното разнообразие, приемственост и съвместимост, както и правилата за нормалната им експлоатация. Използваните примери са ориентирани към масово разпространените в света и страната персонални компютри.

Във вторият раздел се акцентира на предназначението, разнообразието, версиите, състава, особеностите и основните функции на използваните операционни системи. В изложението на основните въпроси е представена конкретна операционна система, като е разгледан нейният потребителски интерфейс и са посочени особеностите за неговото използване. Особено внимание е обърнато на организацията на информацията, като в тази връзка са разгледаните устройствата за съхраняване на информация и тяхната идентификация. Разгледани са файловите структури и видовете файлове. Чрез приложения от състава на операционната система се изяснява методологията, принципа и инструментариума за обслужване на файловете и файловата структура, начините за съхранение на информация върху носителите и основните средства за нейната защита.
Пособието е предназначено за студенти от всички специалности извън компютърните технологии, но то може да се използва и от специалисти, тъй като в по-голямата си част въпросите имат и методологичен характер. Освен за студенти, представеният материал може успешно да се използва в самостоятелната подготовка на потребителите, както и в различните квалификационни курсове от направлението на компютърни информационни технологии.

Доц. инж. Г. Цанев
юли 2008 г.