Социална медицина - Второ преработено и допълнено издание

Социална медицина - Второ преработено и допълнено издание

 

”Социална медицина”
© Доц. д-р Гена Грънчарова, доц. д-р Анжелика Велкова, д-р Силвия Александрова
Второ преработено и допълнено издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2007
ISBN-10: 954-756-059-Х
ISBN-13: 978-954-756-059-8

Анотация:

В настоящето учебно пособие е отразено съдържанието на основните тематични единици от учебните планове по социална медицина за студентите от професионалните направления „Медицина”, „Обществено здраве” и „Здравни грижи”, осъществявани от Факултета по обществено здраве при МУ - Плевен.

Учебникът е подходящо помагало при подготовката на студентите и по редица други изучавани модули в магистърските и бакалавърските програми: “Епидемиология на здравето”, „Глобални тенденции на общественото здраве”, „Медицинска социология”, “Промоция на здравето”, “Здравно законодателство” и др.

При подбора на материала и неговото поднасяне авторите изхождат от разбирането, че придобиването на основни познания в областта на социалната медицина и управлението на здравеопазването е невъзможно без задълбочено изучаване на същностната характеристика и съвременните тенденции на общественото здраве, развитието на здравните системи и дейността на отделните подсистеми на здравната служба. Познаването на тези процеси и техните особености в световен, регионален и национален мащаб ще помогне на бъдещите лекари, здравни специалисти и управленски кадри да осмислят по-добре своята роля и място в усилията на обществото за подобряване на здравето на населението.

В учебното пособие са отразени съвременните виждания и стратегии на СЗО за развитието на здравните системи и специфичното им отражение в условията на на-шата страна. Всички тематични единици са богато подкрепени със съвременни данни за основните показатели за обществено здраве и влиянието на социално-икономическото развитие върху здравето на населението. Навсякъде в изложението авторите се придържат към общоприети и одобрени от СЗО понятия и определения.
Учебното помагало предоставя полезна информация за практикуващите лекари и ръководни здравни кадри, както и за всички други лица, работещи в сферата на здравеопазването или интересуващи се от проблемите на здравеопазването.

Aвгуст 2006 г.