Правила за ползване на библиотеката

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Библиотеката при МУ-Плевен обслужва студентите, преподавателския състав,
специализантите, докторантите и служителите на института.
2. Външни читатели могат да ползват библиотеката само в читалните.
3. Всички ползват библиотеката само след като са регистрирани за читатели. За
издаване на читателска карта за библиотеката и членска карта за интернет-клуба е
необходимо да се заплати минимална такса и да се представи:
а/ от преподавателския състав и служителите на университета - лична карта
б/ от студентите – лична карта и заверена студентска книжка
в/ от специализантите – лична карта и карта на специализанта
г/ от външните читатели - лична карта.
4. Забранява се вземането на книги на картона на други лица, както и прехвърлянето
на заети вече книги на чужд картон без присъствието на титуляра.
5. Заетите книги трябва да се пазят най-грижливо. Строго се забранява подчертава-
нето на текстове, писането на бележки в полетата, прегъването и късането на
страници.
6. В случай на загуба или повреда на книгата, читателят е длъжен в срок от 1 месец
да набави и върне в библиотеката същата книга или да я замени с друга, призната
от библиотеката за равностойна. Читателят може да заплати загубена книга на
цена, равна на петкратната й актуална пазарна стойност.
7. Лицата, които напускат длъжността си в университета, както и
абсолвентите, получават документите си само след връщане на всички книги,
които дължат на библиотеката.
8. Студенти, дължащи книги от минали семестри, не могат да се записват за нов
семестър.
9. Читатели, извършили кражба или умишлена повреда на библиотечна книга, се
подвеждат под отговорност. Към тях се предявява иск за възстановяване на
причинената материална щета и те се лишават от правото да ползват
библиотеката за срок от 3 месеца до 1 година.

 

ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ В ЧИТАЛНИТЕ

10. Читалните на библиотеката са отворени всеки ден от 8.15 ч. до 18.00 ч., в събота
от 08.00 ч. до 16.00 ч., през летните ваканции от 8.15 ч. до 16.30 ч.
11. Всяка книга се дава за ползване в читалнята въз основа на попълнена заемна
бележка и представена читателска карта.
12. Поръчки за литература от подръчния фонд се изпълняват веднага, за литература от
хранилището - след 10 до 20 мин. Заемането на книги става до 1 ч. преди
затварянето на библиотеката.
13. Забранява се изнасянето на заетите в читалните книги вън от библиотеката.
Читатели, нарушили това правило, се лишават от право да ползват библиотеката
до 3 месеца, при повторно нарушение губят правото си да ползват библиотеката.
14. Забранява се внасянето на собствени книги в читалните, освен такива, които
липсват в библиотеката, но само след предварително представяне на дежурния
библиотекар.

 

ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

15. Право да получават книги за домашно ползване имат всички читатели на
библиотеката, с изключение на външните
16. Студентите могат да заемат за домашно ползуване учебна и частично монографич-
на литература след представяне на читателска карта и заверена за семестъра
студентска книжка.
17. Не се дават за вкъщи енциклопедии, речници, справочници, периодични издания,
литература от подръчен фонд, дисертации, дискети, компактдискове.
18. Книги се заемат:
а/ на студенти - учебна литература: до полагане на изпит

 

    1. монографии : до 1 месец

б/ на другите категории читатели: до 1 месец.
19. За продължаване на срока е необходимо да се представи книгата.
20. В случай, че книгите не се върнат и след напомняне, читателят се лишава от
правото да ползува библиотеката до 3 месеца.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ БАЗИ ДАННИ И ИНТЕРНЕТ

21. Електронните бази данни и интернет се ползват всеки ден в рамките на работното време на библиотеката, след представяне на членска карта за интернет-клуба.