Открита процедура: Доставка, монтаж, интеграция и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за дистанционно излъчване на живо, запис и интерактивно възпроизвеждане на стереоскопичен образ при работа с ендоскопски системи и камери, и об.

 

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка, монтаж, интеграция и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за дистанционно излъчване на живо, запис и интерактивно възпроизвеждане на стереоскопичен образ при работа с ендоскопски системи и камери, и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен.

006-ОП/17.11.2015 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 697754 и обявление ID 697767 на 17.11.2015 г.

Документация, валидна до 17.12.2015 г. включително.

Дата: 17.11.2015 год.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 13.01.2016 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти:

 Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят

на 28.01.2016 г. от 09.00 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Резултати от оценяването на допусната оферта на "”Фифт Дигрии” ООД - гр. София по другите показатели/без показател "цена"/ за оценка: срок на доставка–10т.; гаранционен срок –15т. и време за реакция при възникнала повреда –10т. или общо 35т.

Дата: 25.01.2016 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 01.02.2016 год.

 

„Гаранции-освобождаване“: Гаранция за участие на“Фифт Дигрии” ООД -

гр. София e освободенa на 01.03.2016 г. на осн. чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП.

Дата: 01.03.2016 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 01.03.2016 год.

 

На осн. чл. 5, във връзка с чл. 4 от договора, същият е приключил на 07.07.2016 г.

Дата: 15.07.2016 год.

 

Плащане - Създадено на 01 Април 2016

Плащане - Създадено на 04 Юни 2016