ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на лекарствен продукт: Indocyanine green (индоцианиновото зелено) за интраоперативна флоурисценция за работа с налична роботизирана система за нуждите на МУ- Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 ...

 

 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Indocyanine green (индоцианиновото зелено) за интраоперативна флоурисценция за работа с налична роботизирана система за нуждите на МУ- Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, Зд и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрeз Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 957188 и обявление ID 957189 на 31.01.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 31.01.2020 год.

 

Документация.

Дата: 31.01.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: 31.03.2020 г. от 10:00 ч. в сграда на Медицински университет – Плевен, „Ректорат 1“, ул. „Климент Охридски“ №1, гр. Плевен, зала 106 , на което на основание чл.57, ал.3, от ППЗОП ще бъде отворени и оповестени ценовитe предложения на участниците. На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата: 26.03.2020 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Дата: 13.04.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 21.05.2020 год.

 

Договор и приложения към него.

Дата: 21.05.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 13.06.2022 год.