Открита процедура с предмет: Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет – Плевен

 Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 960329 и обявление ID 960330 на 19.02.2020 г.

Открита процедура с предмет: Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински Университет - Плевен

 

Решение и Обявление.

Дата: 19.02.2020 год.

 

Документация.

Дата: 19.02.2020 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение.

Дата: 02.03.2020 год.

 

Документация след промяна.

Дата: 02.03.2020 год.

 

Техническа спецификация след промяна.

Дата: 02.03.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 02.03.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 19.03.2020 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 26.03.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: На 31.03.2020 г. от 09:30 часа в МУ – Плевен, гр. Плевен, ул. "Климент Охридски" № 1, сграда "Ректорат 1", зала „106“ , на което на основание чл.57, ал.3, от ППЗОП ще бъде отворени и оповестени ценовитe предложения на участниците. На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата: 26.03.2020 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 02.04.2020 год.

 

Доклад.

Дата: 02.04.2020 год.

 

Решение за избор на изпълнител.

Дата: 02.04.2020 год.

 

Обявление за възлагане на обществена поръчка с ID 977671.

Дата: 21.05.2020 год.

 

Договор в едно с приложенията към него.

Дата: 21.05.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 15.02.2022 год.