Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на МУ – Плевен.