Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на МУ-Плевен