Обяви за конкурси за заемане на Академични длъжности

В-к Посоки бр. 61 / 24.08.2021
 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез изпит по конспект за академичната длъжност Асистент по нуклеарна медицина – 2 дл., за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия на УМБАЛ „Г. Странски“ ЕАД-Плевен, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ / за срок до 4 години /.

  Изисквания към кандидатите:
  Образование - висше, ОКС „Магистър“ по специалността „ Медицина “.

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „ Магистър ” по медицина / или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност / ако има такава или нотариално заверено копие /.
  5. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  6. Удостоверение за владеене на чужд език и компютърна грамотност / ако има такива /.
  7. Медицинско свидетелство.
  8. Удостоверение от психодиспансер – води ли се кандидатът на диспансерен учет.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180.

ДВ бр. 68 / 17.08.2021
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Кардиология“ – един за катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“ на факултет „Медицина“ за нуждите на Кардиологичната клиника на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Медицина на бедствените ситуации“ – един към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални болести и медицина на бедствените ситуации“, факултет „Обществено здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

В-к "Посоки" бр. 60 / 06.08.2021
 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез интервю по конспект за 3 академични длъжности Асистент в катедра „ Хирургически болести “ на факултет Медицина, за нуждите на Отделение по гръдна хирургия, Отделение по съдова хирургия и Отделение по коремна и висцеларна хирургия на УМБАЛ ЕАД-Плевен, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ / за срок до 4 години /.

  Изисквания към кандидатите:
  Образование - висше, ОКС „Магистър“ по специалността „ Медицина “.

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „ Магистър ” по медицина / или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност / ако има такава или нотариално заверено копие /.
  5. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  6. Удостоверение за владеене на чужд език и компютърна грамотност / ако има такива /.
  7. Медицинско свидетелство.
  8. Удостоверение от психодиспансер – води ли се кандидатът на диспансерен учет.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180; 884-159.

 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез интервю по конспект за 1 академична длъжност Асистент по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ в сектор „Медицинска козметика“ на катедра „Медико-диагностични дейности“ при Медицински колеж по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ, /за срок до 4 години/.

  Изисквания към кандидатите:
  Образование - висше, ОКС „Магистър“ по специалността „ Медицина “.

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „ Магистър ” по медицина / или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ или „Физикална терапия и рехабилитация“ /или нотариално заверено копие/.
  5. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  6. Удостоверение за владеене на чужд език и компютърна грамотност.
  7. Медицинско свидетелство.
  8. Удостоверение от психодиспансер – води ли се кандидатът на диспансерен учет.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180; 884-159.

В-к Посоки бр. 59 / 03.08.2021
 • Медицински университет – Плевен, обявява процедура за избор на Ръководители на катедри в по условията на чл.26 - Д ал.4 от Закона за висшето образование, във връзка с чл.68 ал.1 т.5 от КТ, със защита на концепция за ръководство на катедрата, както следва:

  катедра „Анестезиология и интензивно лечение“
  катедра „Дерматология, венерология и алергология“
  катедра „Нефролгия, хематология и гастроентерология“
  катедра „Детски болести“
  катедра „Микробиология и вирусология“
  катедра „Медицинска генетика“
  катедра „Фармацевтична химия и фармакогнозия“

  Изисквания към кандидатите:
  - Да са хабилитирани лица в съответното научно направление на катедрата.
  - Да представят Проект на Мандатна програма за ръководство на катедрата.

  Начин на провеждане на избора:
  - Извършва се с тайно гласуване от катедрения съвет след защита на концепция за ръководство на катедра до 10 календарни дни след изтичане на срока за приемане на документите по процедурата за избор, след което избора се утвърждава от Факултетния съвет.
  - Длъжността се заема по основен трудов договор, сключен с Ректора на Медицински университет – Плевен по условията на чл.26-Д ал.4 от ЗВО – за срок 4 години.

  Необходими документи:
  Заявление до Ректора на МУ- Плевен за участие в обявената за избор длъжност – Ръководител катедра, подробна автобиография, диплом за образование – ОКС „ Магистър ” , диплом за придобита специалност по съответната научна специалност на катедрата, документ за научна степен и научно звание, Мандатна програма за ръководство на катедра в писмена форма, Свидетелство за съдимост, Медицинско свидетелство / за кандидати, които не са били на трудов договор в МУ –Плевен и УМБАЛ-Плевен/.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180.

ДВ бр. 62 / 27.07.2021
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Обща хирургия“ – един, в катедра „Хирургически болести“ за нуждите на Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ – ООД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884 172.