Академична длъжност "Професор"

27.04.2021 г.
Доц. д-р Сергей Димитров Илиев, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Обща хирургия":

12.02.2021 г.
Доц. д-р Яна Ивайлова Симова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор", професионално направление 7.1. Медицина, специалност"Кардиология":

15.10.2020 г.
Доц. д-р Николай Григоров Димитров, дмн – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Кардиология":

01.09.2020 г.
Доц. д-р Добромир Димитров Димитров, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Обща хирургия":

01.09.2020 г.
Доц. д-р Николай Христов Колев, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Урология":

21.05.2020 г.
Доц. д-р Камелия Тодорова Цветанова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Анестезиология и интензивно лечение":

16.09.2019 г.
Доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Клинична лаборатория":