Резултати от проведени анкети в МУ - Плевен през 2019 г.

№ по ред

Анкетна карта

Специалност, в която се обучават

Курс

Бр. анке-тирани лица

01-01 Проучване на студентското мнение за специалността (програмата)

1.

Проучване на студентското мнение за специалността

Фармация

II-ти

21

2.

Проучване на студентското мнение за специалността

Акушерка, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Социални дейности, Медицинска козметика

II-ри и III-ти

84

01-03 Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина

1.

Рентгенология,

Ас. д-р Поля Кръстева

Медицина

IV-ти

11

2.

Рентгенология и радиология,,

Проф. д-р Начко Тоцев, дм

Медицина

IV-ти

6

3.

Рентгенология и радиология,

Преп. д-р Цоньо Цонев

Медицина

IV-ти

19

4.

Информационни технологии,

Доц. инж. Георги Цанев

Фармация

I-ри

62

5.

Биоетика,

Проф. д-р Силвия Янкуловска, дмн

Фармация

I-ри

34

6.

Оценка на здравните технологии,

Доц. Надя Велева, дм

Фармация

III-ти

11

7.

Органична химия,

Проф. Милен Богданов, дхн

Фармация

II-ри

23

8.

Физиология на човека,

Доц. д-р Боряна Русева, дм

Медицинска сестра

II-ти

47

9.

Практически основи на сестринските и акушерските грижи,

Гл. ас. Петя Дилова

Акушерка

III-ти

21

10.

Клинична лаборатория,

Преп. Тоня Пацева

Медицински лаборант

II-ви

11

11.

Клинична лаборатория,

Преп. Валентина Козова

Медицински лаборант

III-ти

14

12.

Микробиология,

Преп. Маргарита Моллова

Медицински лаборант

II-ри

11

13.

Микробиология,

Преп. Петринка Лачовска

Медицински лаборант

III-ти

14

14.

Обработка на образите в образната диагностика,

ас. Нина Михайлова

Рентгенов лаборант

I-ви

9

15.

Обработка на образите в образната диагностика,

ас. Силвия Габърска

Рентгенов лаборант

I-ви

8

16.

Основи на образната диагностика. Рентгенографски методи,

ас. Нина Михайлова

Рентгенов лаборант

III-ви

8

17.

Основи на образната диагностика. Рентгенографски методи,

ас. Силвия Габърска

Рентгенов лаборант

III-ви

9

18.

Технология на лекарствата,

преп. Галя Цветанова

Помощник-фармацевт

I-ви

15

19.

Козметични грижи, средства и процедури,

преп. Елина Иванова

Медицинска козметика

I-ви

7

20.

Козметични грижи, средства и процедури,

преп. Цветелина Иванова

Медицинска козметика

I-ви

7

21.

Социално-икономическа рехабилитация,

ас. Калина Кънчева

Социални дейности

II-ри

9

22.

Основи и методи на социалния работник,

Доц. Петър Горненски

Социални дейности

II-ри

9

23.

Основи и методи на социалния работник,

Мариета Гуновска

Социални дейности

II-ри

9

01-04 Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

1.

 

Медицина

III-ти, VI-ти

130

2.

 

Медицинска сестра ,Акушерка

IV-ти

60

3.

 

Медицински лаборант

I-ви и

II-ри

27

4.

 

Рентгенов лаборант

II-ри и III-ти

30

5.

 

Помощник-фармацевт

II-ри и III-ти

41

6.

 

Медицинска козметика

II-ри

10

7.

 

Социални дейности

II-ри, III-ти

19

01-05 Проучване на мнението на завършващи студенти

1.

Проучване мнението на завършващи студенти

Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант

III-ти, IV-ти

79

01-07 Проучване на студентското мнение за административното обслужване

и за условията за труд и самоизява

1.

 

Фармация

III-ти

22

2.

 

Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Социални дейности, Медицинска козметика

II-ри, III-ти

50

01-08 Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения

1.

 

Медицина

IV-ти, V-ти

151

2.

 

Медицинска сестра

III-ти

43

3.

 

Медицински лаборант

I-ви, II-ри

27

4.

 

Рентгенов лаборант

I-ви, II-ри

30

5.

 

Помощник-фармацевт, Медицинска козметика

II-ри

32

6.

 

Социални дейности

II-ри, III-ти

19

03-01 Проучване на мнението на кандидат-студентите

1.

Проучване мнението на кандидат-студенти

Медицина, Фармация, ФОЗ, ФЗГ, МК

 

397

04-01 Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в МУ - Плевен

1.

 

Медицински лаборант, Рентгенов лаборант

 

28

05-01 Проучване на мнението на потребители на кадри

(работодатели, мениджъри, специал.) за випускниците на МУ - Плевен

1.

 

Рентгенов лаборант

 

7