Договор

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:

 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04

„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG051PO001-4.3.04-0049  
РЕГИСТРАЦИОНЕН  НОМЕР НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: BG051PO001-4.3.04-0049
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Иновативно  и съвременно образование в МУ – Плевен

 

С настоящия договор Договарящият орган предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен”, а Бенефициентът – Медицински университет - Плевен приема безвъзмездната финансова помощ и се задължава да изпълни Проекта при спазване на изискванията на договора.

 

Максимална обща сума на проекта: 787 438,15 лева

Продължителност на проекта: 24 месеца

Управление на проекта:

Изпълнението на Проекта започва на 11.10.2012 год.

Срокът за изпълнение на Проекта е 16 месеца – до 11.10.2014 год.