Описание на проекта

 

  • Проектът ще доведе до надграждане на съществуващата комуникационна преносна среда.

 

  • Ще се създадат условия за предлагане и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение в МУ-Плевен.

 

  • Ще се даде възможност за по-голяма гъвкавост на системата, съобразно личните и професионални ангажименти за потребителите на тази услуга

 

  • Ще се създаде обслужващо звено - ЦДО, което да осъществява дистанционно обучение и предоставяне на услуги и продукти за електронно обучение на студенти и специализанти в областта на медицината, общественото здраве и здравните грижи.

 

  • Ще се разгърне академичния потенциал и утвърди авторитета на МУ-Плевен като съвременно академично средище, което предлага услуги, съобразени с динамичното развитие на информационните технологии и което дава възможност да се прилага успешно Националната стратегия за учене през целия живот (УЦЖ).  

 

  • В проекта се предвижда да вземат участие общо 1498 представители на целевите групи.

 

  • Ще бъдат разпространени рекламни материали, публикувани рекламни съобщения в регионалната преса, чрез които ще се повиши информираността на обществеността, относно целите и резултатите на проекта, както и източниците на финансиране.

 

  •  Ще се повишат професионалните компетентности на академичния и административен персонал.