Организация и управление на проекта

 • Сформиран Съвет за наблюдение и прозрачност
   
 • Проведени заседания на Съвета
   
 • Представени отчети пред Академичния съвет за напредъка на проекта и изпълнение на проектните дейности
   
 • Проведени работни срещи на Екипа за управление на проекта
   
 • Коректно и навременно изпълнение на Планът за действие по проекта
   
 • Изготвен График на тръжните процедури
   
 • Изготвени и предадени междини и финален отчети
   
 • Популяризирани резултатите и източниците на финансиране на проекта