Подготовка и провеждане на тръжни процедури

 

  • Проучване на съществуващи платформи в страната, предназначени за реализиране на Дистанционно обучение;

 

  • Организиране на работни срещи с консултанти в насока подготовка на Техническо задание за реализиране на основни функции на системата за ДО – февруари 2013 год.

 

  • Предварителни дейности по подготовка на Техническото задание за доставка на оборудване, необходимо за реализиране на дейности по Проекта;

 

  • Изготвяне на техническо задание и провеждане на процедури за доставка на техника и обурудване за целите на проекта - април 2013 год.; 

 

  • Предварителни дейности по подготовка на Техническото задание за разработка на Система за дистанционно обучение;

 

  • Подготовка на техническо задание за провеждане на процедурите по ЗОП за разработка на Система за дистанционно обучение;

 

  • Подготовка на документи и обявяване на Обществена поръчка за разработка на Система за дистанционно обучение - май 2013 год.

 

  • Формиране на комисия и провеждане на процедурите по ЗОП за разработка на Система за дистанционно обучение - юли 2013 год.

 

  • Избор на изпълнител и сключване на договор за разработка на Система за дистанционно обучение - август 2013 год.