Резултати от проекта към днешна дата

 

ДЕТАЙЛНА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0049

„ИНОВАТИВНО И СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ В МУ – ПЛЕВЕН“

 

 

 • Максимална обща сума на проекта: 787 438,15 лева
 • Начало на проекта: 11 октомври 2012 год.
 • Край на проекта: 11 октомври 2014 год.
 • Продължителност на проекта: 24 месеца

 

 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА:доц. инж. Георги Цанев, д.т.

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА:гл. ас. д-р Кирил Статев

СЧЕТОВОДИДЕЛ НА ПРОЕКТА:маг. Анелия Луканова

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

       

 • ДЕЙНОСТ 1: Създаване на Университетски център за дистанционно обучение.     
 • ДЕЙНОСТ 2: Разработване и внедряване на система за дистанционно обучение (СДО).     
 • ДЕЙНОСТ 3: Обучение на академичния екип и административен персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение 
 • ДЕЙНОСТ 4: Разработване на магистърска програма за дистанционно обучение по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" към Факултет „Обществено здраве”.
 • ДЕЙНОСТ 5: Разработване и предоставяне на услуги и продукти за електронно обучение по медицина и други здравни специалности.     
 • ДЕЙНОСТ 6: Управление на проекта.

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

 

 1. Подписване на договора и тържественото му връчване в Министерството на образованието, младежта и науката – 11 октомври 2012 год.
 2. Сформиране на екип за Управление на проекта – Заповед на Ректора на МУ – Плевен №1851 от 5.11.2012 год.
 3. Провеждане на работна среща с участието на Екипа за управление и участници в реализирането на Проекта – 12 октомври 2012 год.
 4. Сформиране на Съвет за наблюдение, който да осъществява мониторинг и контрол върху управлението и реализирането на дейностите по Проекта – Решение на Академичния съвет на МУ – Плевен и заповед на Ректора на МУ №1868 от 7.11.2012 год.
 5. Създаване на организация за осъществяване на подкрепа при изпълнението на отделните дейности по Проекта от административните служби и структури от МУ – Плевен – Заповед на ректора на МУ №1867 от 7.11.2012.
 6. Оборудване на Офис за Проекта и създаване на организация за подготовка и съхранение на документите по изпълнението на Договора – 19 октомври 2012 год.
 7. Договор между Медицински университет – Плевен и „Веселин Балев” ЕООД с предмет на действие Изработване и доставка на стоки за  проекта в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност;
 8. Провеждане на работна дистанционна онлайн среща на екипа за управление и участници в Проекта с консултанти в направлението Платформи за дистанционно обучение и тяхното приложение в чуждоезиковата подготовка на студентите – 16 октомври 2012 год.;
 9. Организиране и провеждане на Пресконференция от Ректора на МУ – Плевен и Екипа за управление на проекта за подготовката и изпълнението на подписания договор – 6.11.2012 год.;
 10. Проведен одит от Управляващия орган, в резултат на който са обсъдени възможности за внасяне на промени в проектното предложение, насочени към удължаване срока на договора и внасяне на допълнителни дейности във външните услуги – 9.11.2012 год.
 11. Подготвени са, съгласувани са с Управляващия орган и са подписани две Допълнителни споразумения за удължаване срока на договора от 16 на 24 месеца и за внасяне на корекции в бюджета за допълнителни външни услуги със запазване на другите условия  по проекта– 1.02.2013 год.
 12. Изготвен е проект, който е внесен за разглеждане на Факултетен съвет на факултет „Обществено здраве” и е взето Решение от съвета за приемане на Учебен план и Квалификационна характеристика за магистърска програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт в дистанционна форма на обучение – декември 2012 год.
 13. Изготвени са проекти за Решения на съветите на основните звена на МУ – Плевен, относно възлагане на задачи по отделни модули за дистанционна самоподготовка по медицински и други специалности, които са разгледани и приети с решения от съветите – януари 2013 год.;
 14. Изготвен е проект за разкриване на обслужващо звено към Университета „Център за дистанционно обучение”, който е разгледан и утвърден с Решение на Академичния съвет на МУ – Плевен – януари 2013 год.
 15. Изготвен е проект и е издадена Заповед на Ректора на МУ – Плевен, за създаване на организация и провеждане на обществените поръчки по ЗОП, заложени в проектното предложение – януари 2013 год.
 16. Подготвени са документи за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на система за дистанционно обучение” – февруари 2013 год.
 17. Проведена е процедура по ЗОП за придобиване на дълготрайни материални активи (компютърна техника и сървъри) – март 2013 год.
 18. Изготвен е и е сключен договор с доставчик за закупуване на Дълготрайни материални активи (компютри и сървъри) – април 2013 год.
 19. Изготвен е и е подписан договор с изпълнител за отпечатване на учебни пособия за обучение в дистанционна форма на студенти в магистърска програма по ОЗЗМ – април 2013 год.
 20. Изготвени са проекти и са издадени заповеди на Ректора на МУ – Плевен, относно организацията на работата по всяка отделна дейност на проекта – март, април 2013 год.
 21. Изготвени са проекти и са сключени трудови и граждански договори с изпълнители по всички отделни дейности от проекта – април, май 2013 год.
 22. Формирана е комисия за провеждане на процедурите за възлагане на Обществена поръчка за разработка на Система за дистанционно обучение (СДО) – юни 2013 год.;
 23. Подготвени са учебни документи и е проведен конкурс за прием на студенти в магистърска степен, Дистанционно обучение по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – март, 2013 год.;
 24. Сключени са договори за разработка на експериментални програмни модули, необходими за стартиране на дистанционното обучение на приетите студенти по ОЗЗМ – март, април 2013 год.;
 25. Подготвени са и са предадени за отпечатване учебни пособия по учебни дисциплини, включени в учебния план на магистърската степен за ДО – първи семестър – май, 2013 год.;
 26. Организирано е и е проведено обучение на академичния екип и административния персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение – юни, юли, 2013 год.;
 27. Проведени са процедури за избор на изпълнител на Обществена поръчка за разработка на Система за дистанционно обучение – юли 2013 год.
 28. Проведено е дистанционно обучение по утвърден учебен план за първи семестър със студентите в дистанционна форма, магистърска програма по ОЗЗМ – юни, юли 2013 год.
 29. Набрани са допълнителни експерти за реализиране на Дейност 5, Модул 7 и с тях са сключени договори за работа по проекта – юли 2013 год.
 30. Подготвени са и са  отпечатани пособията за дисциплините, включени в учебния план за специалност ОЗЗМ през втори семестър – август 2013 г.
 31. Сключен е договор с изпълнител по обществената поръчка за разработка на системата за дистанционно обучение (СДО) – август 2013 г.
 32. Подготвена са материалите за час от модулите в дейност 5 „Разработване и предоставяне на услуги и продукти за електронно обучение по медицина и други здравни специалности” – август, септември 2013 г.
 33. Осъществена е първа основна среща на екипа на Изпълнителя на СДО, с Екипа за управление на проекта и експерти, на която са уточнени основните дейности и сроковете за работата – септември 2013 г.
 34. Подготвени са основната част от електронните материали за обучение в магистърската степен по ОЗЗМ и е стартирано поставянето им в сайта за дистанционно обучение – септември 2013 г.
 35. Проведено е обучение за втори семестър на студентите по ОЗЗМ, включващо присъствена форма, дистанционни консултации и провеждане на семестриалните изпити – октомври 2013 г.
 36. Подготвени са  учебните пособията от трети семестър на магистърската степен по ОЗЗМ – ноември, декември 2013 г.
 37. Подготвена е  следващата основна част от материалите за модули в дейност 5 „Услуги и продукти за електронно обучение по медицина и други здравни специалности” – октомври, ноември 2013 г.
 38. Обработени са материалите и са изготвени първи междинен технически и финансов доклад за дейностите по проекта и извършените разплащания по него, които са приети без забележки от управляващия орган на възложителя – октомври, ноември 2013 год.
 39. Проведени са поредица от срещи с изпълнителя на СДО, Екипа за управление на проекта и експертите в него с цел синхронизиране на дейности по разработката и внедряването на системата – декември 2013 г.
 40. Инсталирани са предварителни експериментални модули от СДО в сайта на МУ и са предоставени на възложителя за тестване и уточняване на техните функционалности – декември 2013 г.
 41. Проведен е първи обучителен курс от изпълнителя на СДО с потребителите на системата, които са експерти по проекта – декември 2013 г.
 42. Проведена е среща с Изпълнителя за уточняване структурата на СДО и подготовка на мероприятия за нейното приемане – декември 2013 г.
 43. Изготвен е отчет за Съвета за наблюдение на проекта с оглед изработване на доклад пред Академичен съвет за утвърждаване – януари 2014 г
 44. Подготвен е Проект за структурата и съдържанието на СДО, който е внесен за разглеждане от Академичния съвет – януари 2014 г.
 45. Осъществени са срещи с Изпълнителя по договор за разработка на СДО и са подготвени необходимите процедури за приемане на първи етап от разработената система – януари 2014 г.
 46. Подготвени са  и отпечатани учебните пособията от трети семестър на магистърската степен по ОЗЗМ – януари, февруари 2014 г.
 47. Осъществена е процедура за приемане на първия етап от разработката на СДО и е изготвен приемо-предавателен протокол – януари 2014 г.
 48. Подготвени са електронните материали за магистърска степен по ОЗЗМ – трети семестър и са интегрирани в СДО – февруари 2014 г.
 49. Утвърдена е структурата и съдържанието на СДО от АС по силата на отчетен първи етап от разработката с изпълнителя – февруари 2014 г.
 50. Стартиран е процес на прехвърляне на материалите за ДО в дейност 4 от експерименталните модули в новата СДО – февруари 2014 г.
 51. Представена е завършена структурата и организация на информацията в СДО, която е одобрена от ръководството на МУ – февруари 2014.
 52. Изготвен е втори отчет за Съвета за наблюдение на проекта, относно резултатите от работата по отделните дейности към 30 март 2014 год.
 53. Внесена е в Академичния съвет и е утвърдена с протокол структурата и организацията на учебната информация в СДО – март 2014 год.
 54. Отчетен е първият етап от разработката на СДО и той е приет с протокол от назначена комисия, включваща представители на Възложителя и Изпълнителя – март 201.
 55. Извършено е плащане на Изпълнителя по договора за отчетения първи етап от разработката на (СДО) – март 2014 год.
 56. Подготвени са втори Технически доклад и втори Финансов отчет с приложените към тях документи по проекта, които са утвърдени от УО на Възложителя без забележки – април 2014 год.  
 57. Окончателно е завършило прехвърлянето на материалите за ДО по дейност 4 на проекта от експерименталните модули в СДО – април 2014 год.
 58. Отпечатани са всички учебни пособия за обучение в трети семестър на специалността ОЗЗМ, дистанционна форма – април 2914 год.
 59. Стартиран е процесът по интегрирани на учебните материалите за ДО по дейност 5 в СДО – април, май 2014 год.
 60.  Проведени са изпитите и консултациите от трети семестър за учебните дисциплини на дистанционната форма по ОЗЗМ – май, юни 2014 год.
 61.  Изготвени са материалите за провеждане на Държавен изпит и са интегрирани в СДО – май, юни 2014 год.
 62.  Проведени са консултации и инструктаж със студентите за провеждане на Държавен изпит по ОЗЗМ – юни, 2014 год.
 63. Проведено е обучение за работа със СДО на администратори, които ще поддържат разработената система – юни 2014 год.
 64. Назначена е комисия за окончателно приемане на СДО, която е проверила съответствията и е изготвила протокол – юни 2014 год.
 65. Извършено е плащане на Изпълнителя за окончателно разработване и предаване на Система за дистанционно обучение – юни 2014 год.
 66. Стартирали са дейности за подготовка на учебни материали, свързани с въвеждане на Иновативни медицински технологии – юни 2014 год.
 67. Подготвени са сценарии и е стартирано заснемане на видеолекциите, предвидени за Дейност 5 от проектното задание – май, юни 2014 год.
 68. Изготвен е проект на Правилника за организацията на ДО в МУ – Плевен, който е обсъден, внесен е на заседание на АС и е утвърден с негово решение – юли 2014 год.
 69. Изготвен е проект на Система за контрол на качеството на обучение в Дистанционна форма на обучение, който е обсъден и е приет с решение на Академичния съвет на МУ – Плевен – юли 2014 год.
 70. Изготвен е проект на Правилника за организация и работата на центъра за дистанционно обучение (ЦДО) в Медицински университет – Плевен, който е обсъден и утвърден с решение на АС на МУ – юли 2014 год.
 71. Изготвен е проект на Правила за подготовката и атестирането на учебно-методически материали и ресурси за самоподготовка в дистанционна форма на обучение, които са обсъден и утвърдени с решение на АС на МУ – Плевен – юли 2014 год.
 72. Изготвени са трети технически и финансов междинен отчет за извършените дейности и разплащания по проекта към юни 2014, които са разгледани и утвърдени от Възложителя – юли 2014 год.
 73. Изработени са по-голямата част от видеоматерилите, необходими за Дейност 5, Модул 6 – дистанционно обучение на преподаватели в областта на иновативните медицински технологии – август 2014 год.
 74. Стартирани са дейности за вписване на новоприетите студенти – целева група в Системата за дистанционно обучение – август 2014 год.
 75. Направено е прехвърляне на информацията от СДО от текуща 2013/2014 учебна година към  2014/2015 учебна година – септември 2014 год.
 76. Всички новоприети студенти са вписани в СДО като целева група, инструктирани са за работа със системата и са им предоставени права за достъп до учебните материали на Дейност 5, Модул 7 – дистанционна самоподготовка по английски език – септември 2014 год.
 77. Пресконференция на Ректора на МУ – плевен по повод успешно приключване на проекта – октомври 2014 год.
 78. Приключила изработка на всички видеоматериалите, които се изискват по проекта и са в състава на Дейност 5 – септември, октомври 2014 год.
 79. Формирана е окончателно целевата група на студентите и са обработени представените от тях анкетни карти – октомври 2014 год.
 80. Формирана е окончателно целевата група на лекарите и са обработени представените от тях анкетни карти – октомври 2014 год.
 81. Изготвени са и са връчени сертификати на студените, които са  решавали тестовете по английски език и са покрили изисквания минимум от точки – Дейност 5, Модул 7– октомври 2014 год

 

октомври, 2014 год.                                  Изготвил, Ръководител проект:

Гр. Плевен                                                                         /доц. инж. Георги Цанев, д.т./