Научен съвет по медико - социални специалности при МУ - Плевен

 

Име,фамилия

Специалност

Научно звание по научна специалност

шифър

Позиция в НС

1

Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска,дмн

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

03.01.53

Председател

2

Доц. д-р Петко Иванов Лисаев,дм

Съдебна медицина

03.01.59

Зам. председател

3

Доц. Евгения Кунчева Димитрова,дм

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

03.01.53

Секретар

4

Доц. д-р Здравка Вескова Радионова,дм

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

03.01.53

Член

5

Проф. Иван Петров Топузов

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)

05.07.05

Член

6

Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, дм

Обща медицина

03.01.63

Член

7

Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, дм

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

03.01.53

Член

8

Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, дм

Епидемиология

03.01.29

Член

9

Доц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, дм

Епидемиология

03.01.29

Член

10

Доц. Нина Иванова Борисова, дп

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)

05.07.05

Член

11

Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, дм

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

03.01.32

Член

12

Доц. Мишел Салватор Израел,дм

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

03.01.32

Член

13

Проф. Петкана Христова

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

03.01.53

Член

14

Доц. Силвия Борисова Цветкова, дпс

Педагогическа и възрастова психология

05.06.05

Член

15

Проф. Тони Йонков Веков,дм

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

03.01.53

Член