Описание на проекта

Реализирането на проекта BG161PO003-1.2.04-0001 „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет – Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия” ще се осъществи на три етапа за период от 12 месеца. Първият етап е свързан със сформиране на 6-членен екип за организиране и управление на проекта. Ръководител на проекта е проф. д-р Григор Горчев, първият сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система в нашата страна. Екипът за успешното реализиране на проекта ще включва счетоводител, юрист и трима сертифицирани хирурзи, които ще съдействат за въвеждане в експлоатация на новата роботизирана система за провеждане на обучения и развиване на научноизследователска дейност. Вторият етап от реализирането на проекта обхваща избор на изпълнител и доставка на необходимото оборудване и консумативи. Третият етап включва извършване на одит и организиране на мероприятия по информация и публичност на проекта.

Въвеждането на роботизирана система от най-ново поколение с тренировъчен симулатор ще допринесе за развитието и напредъка на следните основни дейности на МУ-Плевен:

  • Научноизследователска дейност – ще се разгърне научноизследователският потенциал на висшето училище в нови области – разработване на нови оперативни техники в гинекологията, урологията и общата хирургия.

  • Образователна дейност – новата роботизирана система ще разполага с тренировъчен симулатор за придобиване на умения по роботична хирургия, чрез който ще се оптимизира процесът на обучение на нови екипи за работа с роботизираната система, както и провеждането на регулярни специализирани курсове по роботизирана хирургия. Симулаторът дава възможност за интензивни практически упражнения на обучаемите с цел подобряване на професионалните им умения, чрез изпълнение на тренировъчни упражнения и генериране на оценка на представянето.

Развитие на клиничната практика – разширяване на развитието на асистираната с робот гинекологична и урологична хирургия и въвеждане на асистирана с робот коремна хирургия в клиничната практика.