Цели на проекта

Целта на проекта е чрез въвеждане на последно поколение система за роботизирана хирургия с тренировъчен симулатор да се задълбочи развитието на научноизследователската и обучителната дейност в областта на роботизираната хирургия и телемедицината. Това ще повиши конкурентоспособността и ще затвърди облика на висшето училище като модерен образователен център по телехирургия за обучение с авангардни технологии. В календара на научните събития на МУ-Плевен ще бъдат включени голям брой форуми, които ще се провеждат в Телекомуникационния ендоскопски център – семинари по роботизирана хирургия с практическа сесия и международно участие; училище по лапароскопска хирургия за студенти; модерно училище по акушерство и гинекология; традиционната научна конференция за студенти и млади лекари и др. Екипите по роботизирана хирургия ще представят своя опит на форуми в страната и чужбина и ще правят научни публикации в реномирани български и чуждестранни научни издания.

Общата цел на проекта е  укрепване и развитие на капацитета за научно-изследователска и развойна дейност в медицински Университет-Плевен.

Специфични цели на проекта:

  1. Закупуване на система за роботизирана хирургия с две конзоли за осъществяване на приложни изследвания и обучения;

  2. Въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване, чрез осигуряване на необходимите консумативи;

  3. Създаване на високо кволифицирани екипи в резултат на внедреното оборудване;

Популяризиране на дейностите и резултатите от изпълнението на проекта.