Доставка на оборудване

Медицински университет – Плевен инсталира втора роботизирана система с тренировъчен симулатор за обучение и научноизследователска дейност по оперативна програма

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Медицински университет – Плевен завърши успешно втория етап от проекта BG161PO003-1.2.04-0001„Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет – Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия” с ръководител проф. д-р Григор Горчев, първият сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система в нашата страна. Вече е факт доставката и инсталацията на новата роботизирана система с тренировъчен симулатор за провеждане на обучения и развиване на научноизследователска дейност. Сформиран е нов екип по обща хирургия за работа с роботизираната система, който завърши обучителен курс в Страсбург, Франция в следния състав: проф. д-р Ташко Делийски, зам.-декан на Факултет „Здравни грижи”, доц. д-р Сергей Илиев, гл. асистент в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” и д-р Добромир Димитров, асистент в катедра „Сестрински терапевтични грижи”.