Подготовка и провеждане на тръжни процедури

ХРОНОЛОГИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТРЪЖНА

ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

 

  1. Предварителни дейности по подготовка на Техническото задание за доставка на оборудване, необходимо за реализиране на дейности по Проекта;

  2. Изготвяне на техническо задание и провеждане на процедури за доставка на обурудването за целите на проекта - октомври 2013 год.; 

  3. Подготовка на документи и обявяване на Обществена поръчка за доставка на ендоскопска роботизирана хирургична система със симулатор за обучение - октомври 2013 год.

  4. Формиране на комисия и провеждане на процедурите по ЗОП доставка на ендоскопска роботизирана хирургична система със симулатор за обучение – ноември 2013 год. 

Избор на изпълнител и сключване на договор за разработка на Система за дистанционно обучение - декември 2013 год.