Информация за проект „Студентски практики - Фаза 2“

Актуална информация за Проект  „Студентски практики - Фаза 2“

 

От 01.03.2022 г. се възобновява приема на договори на студенти по проект „Студентски практики - Фаза 2“ до изчерпване на квотите за факултетите и колежа. Няма да бъдат приемани договори на студенти в първи курс от всички специалности.

Обръщаме внимание, че съгласно изискванията на проекта, към момента на кандидатстване за студентска практика, лицето не трябва да бъде в трудови правоотношения и/или правоотношение по ЗЗД с обучаващата организация.

ГРАФИЦИТЕ на практиките следва да бъдат съобразени с времето, което е необходимо за обработване на договорите на студентите и сключването на застраховка по проекта. Всички договори се подават в съответните студентски канцеларии.

ВАЖНО! Графиците следва да бъдат с начална дата най-рано две седмици след датата на депозиране на договора.

Предвид епидемичната обстановка е необходимо всеки студент при кандидатстването по определена обява да съгласува провеждането на практиката с ментор и работодател.

Договорите ще се приемат след ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предварително съгласуване с лицата, отговарящи за проекта в съответното звено и до изчерпване на квотите:

Факултет „Медицина“ - 100 бр. - Цветелина Момчилова, Началник на СК на ФМ, тел. 064 800 001, 800 005

Факултет „Здравни грижи“ – 11 бр. – Силвия Рускова, Началник на СК на ФЗГ, Учебен корпус, тел. 064 884 156

Факултет „Обществено здраве“ - 54 бр. - Емилия Лескова, СК на ФОЗ, Ректорат, 064 884 118

Медицински колеж – 45 бр. – Виолета Димитрова, СК на МК, Учебен корпус, 064 884 142

Факултет „Фармация“ - 27 бр. – Силвия Рускова,  тел. 064 884 156

 

 

Информация за студентите

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН). Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т.ч. и по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно - квалификационна степен „магистър" се допуска да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по ОП НОИР, в т. ч. и по настоящия проект за целия период на обучението си. Студент може да се включи в практика и втори път в рамките на обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен, ако на работодателя, при който провежда практиката си, поради доказано нарушение е прекратено правото на участие в проекта.

Студентът не може да участва в практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление и да се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно нарочно изготвена програма, за което студента получава еднократна стипендия в размер на 600 лв. В рамките на проекта е допустимо провеждането единствено на допълнително практическо обучение на студенти, което не дублира или замества задължителното по учебен план практическо обучение, ако такова е предвидено. Студентската практика следва да приключи не по-късно от датата на последния държавен изпит или защита на дипломна работа на съответния студент. Всички започнали практически обучения по проекта трябва да приключат най-късно до 45 дни преди края на проекта. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

 

 Практическото обучение по проекта не замества предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен заетост.