Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“

Operational Programme “Science and Education for Smart Growth” 2014-2020

 

Проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“.