На вниманието на ментори и академични наставници по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики - фаза 2“

Във връзка с писмо № 02-153/ 21.05.2021 г. на Управляващия орган и указание към него от 25.05.2021 г., публикувани на електронна страница на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Ви информираме, че всички ментори и академични наставници, които имат сключен до момента договор с Медицински университет - Плевен по проект „Студентски практики – Фаза 2“, трябва да сключат анекс/споразумение към своите договори за увеличаване на часовата ставка, определяща тяхното възнаграждение.

Новата часова ставка ще се прилага за практически обучения на студенти, чиито договори са сключени след 21.05.2021 г. и чието изпълнение на практическото обучение е започнало след 31.05.2021 г.

За целта ментори и академични наставници трябва да влезнат в профила си в платформата на проекта и да генерират  анекс (за менторите) - 3 бр.  и споразумение (за академичните наставници) - 5 бр. Обръщаме внимание, че е задължително ръчно да се попълни адрес на местоживеене. Договорите на академичните наставници и менторите се депозират в Учебен отдел на МУ-Плевен,  ст.207, Ректорат.