-

Водещ изследовател: Доц. д-р Ангел Йорданов, д.м.

Групата „Електронна брахитерапия“ е структурирана в стратегическото направление „Онкология, онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина“.

Осъществяването на лечението с апаратура за електронна брахитерапия е нова алтернатива, при която лъчението е електронно генерирано, с ниска енергия, изисква минимални мероприятия по лъчезащита, а апаратурата е мобилна. Утвърждаването на този метод като алтернативен на конвенционалния по отношение на дозиметрични резултати, токсичност, локален контрол, преживяемост и качество на живота би осигурило на пациентите по-широк достъп до лечение и по-нисък риск от инциденти.

Настоящият проект планира  да въведе метода електронна брахитерапия при онкогинекологични заболявания в клиничната практика, като ще бъдат събирани и анализирани данни за параметрите на лечебните процедури, токсичност, локален контрол, преживяемост, качество на живот.

Постигнатите резултати ще бъдат от значителен интерес за световната научна общност и ще утвърдят МУ-Плевен като лидер в сферата на иновациите.