-

Водещ изследовател: проф. д-р Добромир Димитров, д.м.

Групата е структурирана в стратегическо направление „Онкология, онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина“ и предвижда използването на вече създадената в МУ -Плевен биобанка за туморни тъкани от тумори на маточната шийка. В нея ще бъдат включени и тумори на гърдата, както и кръв и кръвни продукти от пациенти с карциноми на маточната шийка и гърдата.

Кръвните проби на пациенти (с карцином на шийката и с карцином на гърдата) ще бъдат центрофугирани и ще бъде отделена ДНК и плазма. Плазмата ще бъде изпратена за изследване на панел от протеини за търсене на прогностични и предиктивни фактори. На ДНК ще бъде направено пълно геномно секвениране. Резултатите от секвенирането и метилирането ще бъдат сравнение с данни от Атласа на човешкия раков геном. За първи път в България ще се създаде база данни с толкова секвенирани и метилирани ракови генома, ще се установят чести мутации и аберации за българската популация, ще се открият нови и валидират стари прогностични и предиктивни фактори при карцинома на гърдата и маточната шийка - заболявания с огромно социално значение в България.