27.05.2020 г.
Светослав Николаев Стоев, дф – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Фармакоикономика и фармацевтична регулация":

 • Заключително заседание на научното жури – 12.06.2020 г. от 14:00 в заседателната зала на САГБАЛ "Д-р Щерев", гр. София
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. В. Цанкова, дф
  2. Доц. С. Титева, дф
  3. Доц. Е. Григоров, дм
  4. Доц. С. Георгиев, дф
  5. Доц. Б. Пиличева, дф