04.09.2020 г.
Анелия Иванова Чифлигарска, дузг – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Управление на здравните грижи":

 • Заключително заседание на научното жури – 01.10.2020 г. от 15:00 в зала 309 на Факултет „Обществено здраве“ при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р Г. Грънчарова, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р К. Чамов, дм
  3. Проф. С. Димитрова, дозн
  4. Доц. д-р Н. Фесчиева, дм
  5. Доц. Н. Михайлова, дп