16.10.2020 г.
Бисерка Илиева Василева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията":

 • Заключително заседание на научното жури – 06.11.2020 г. от 11:00 в зала 303 на Факултет "Здравни грижи" при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. Д. Вачева, дм – председател на НЖ
  2. Доц. Р. Костов, дм
  3. Проф. д-р Р. Златанова-Великова, дм
  4. Проф. Н. Попов, дм
  5. Доц. Р. Янева, дм