30.10.2020 г.
д-р Паулина Трифонова Владова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Обща хирургия":

 • Заключително заседание на научното жури – 16.11.2020 г. от 13:00 в лекарския кабинет на ОКПГСХ при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р Д. Стойков, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Т. Делийски, дмн
  3. Доц. д-р П. Тончев, дм
  4. Проф. д-р К. Драганов, дмн
  5. Доц. д-р Г. Попиванов, дм