30.12.2020 г.
Елеонора Николаева Минева-Димитрова, ди – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", професионално направление 7.4. „Обществено здраве“, специалност „Статистика и демография“, в катедра „Общественоздравни науки“ при Факултет „Обществено здраве“ към МУ-Плевен:

 • Заключително заседание на научното жури – 14.01.2021 г. от 13:00 в зала 309 на Факултет „Обществено здраве“ при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р Г. Грънчарова, дм – председател на НЖ, МУ-Плевен
  2. Проф. П. Христова, дм – МУ-Плевен
  3. Проф. П. Ангелова, ди – Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов
  4. Доц. П. Петков, ди – Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов
  5. Доц. К. Славева, ди – Стопанска академия „Д. Ценов“, Свищов