05.01.2021 г.
д-р Константин Димитров Господинов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Кардиология":

 • Заключително заседание на научното жури – 21.01.2021 г. от 13:00 в лекарски кабинет към I-ва Кардиологична клиника при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р П. Гацов, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р В. Тодоров, дмн
  3. Проф. д-р Н. Златарева-Гронкова, дм
  4. Проф. д-р И. Груев, дм
  5. Доц. д-р К. Карамфилов, дм