05.01.2021 г.
Вероника Спасова Спасова, дсд – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)":

 • Заключително заседание на научното жури – 29.01.2021 г. от 10:00 в зала № 404, Ректорат 1 на МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. С. Цветкова, дпс – председател на НЖ
  2. Проф. В. Станчева-Попкостадинова, дп
  3. Доц. Г. Механджийска, дп
  4. Доц. С. Будева, дп
  5. Доц. М. Йоргова, ди