06.04.2021 г.
д-р Александар Ванов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Урология":

 • Заключително заседание на научното жури – 22.04.2021 г. от 13:30 в Конферентната зала Заседателната зала при УМБАЛ "Св. Марина", гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Чл. кор. проф. д-р Г. Горчев, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Д. Младенов, дмн
  3. Проф. д-р Н. Колев, дм
  4. Доц. д-р Т. Ганев, дм
  5. Доц. д-р П. Тончев, дм