09.04.2021 г.
д-р Кремена Атанасова Казанджиева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Ото-рино-ларингология", Професионално наплавление: 7.1. Медицина":

 • Заключително заседание на научното жури – 26.04.2021 г. от 12:00 в Заседателната зала № 808, Втора Клинична база при УМБАЛ "Д-р Георги Странски"ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р А. Вълков, дм – председател на НЖ
  2. Доц. д-р В. Атанасова, дм
  3. Доц. д-р Б. Шентов, дм
  4. Доц. д-р Н. Сапунджиев, дм
  5. Доц. д-р М. Милков, дм