09.04.2021 г.
д-р Петко Христов Стефановски, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Анестезиология и интензивно лечение", Професионално наплавление: 7.1. Медицина":

 • Заключително заседание на научното жури – 27.04.2021 г. от 13:30 в Конферентната зала при УМБАЛ "Св. Марина", гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р К. Цветанова, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Д. Димитров, дм
  3. Проф. д-р К. Кьосев, дм
  4. Доц. д-р Г. Попиванов, дм
  5. Доц. д-р Я. Иванов, дм